Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

English

Magyar

Polski

Tartalomjegyzék

Bevezető

A személyes adatokat érintően gyakran ismételt kérdések

Az érintett jogai

Az adatkezelés jogalapjai

 


Bevezető

Cél

A Szabályzat célját annak ismertetése jelenti, hogy a TriGranit miként kezeli az Ön személyes adatait, függetlenül attól, hogy rendszeres vagy eseti kapcsolatban állunk-e, szolgáltatást nyújtunk Önnek, vagy mi vesszük igénybe az Ön szolgáltatásait, vagy Ön honlapunk látogatója.

Ez az Adatvédelmi Szabályzat leírja, hogy miként gyűjtjük, használjuk fel és kezeljük az Ön személyes adatait, és miként teszünk eleget az Ön felé fennálló jogi kötelezettségeinknek. Az Ön adatainak védelme fontos számunkra, és elkötelezettek vagyunk az adatvédelmi jogainak megvédése és biztosítása iránt.

Hatály

Ez a Szabályzat a Társaság minden működési egységére érvényes, a nemzetközi hálózatunk valamennyi érintett országában. Mindegyik ország kismértékben eltérő módon közelítheti meg az adatvédelmet, ezért a Szabályzathoz országspecifikus eljárások kapcsolódnak. Ez lehetővé teszi számunkra annak biztosítását, hogy az összes alkalmazandó adatvédelmi előírásnak eleget tegyünk, függetlenül attól, hogy Ön melyik országban található.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá az Ügyfeleink, a Beszállítóink és más Üzletfeleink, illetve a honlapunk használóinak és azoknak a Harmadik feleknek a személyes adatai tartoznak, akikkel kapcsolatba kerülhetünk.

Amennyiben Ön a TriGranit munkatársa, akkor nem tartozik a jelen szabályzat hatálya alá, az Önre vonatkozó irányelveket az Alkalmazotti Kézikönyvben található belső Adatvédelmi Szabályzat kezeli.

Szabályozás

A személyes adatok védelmével és az adatvédelmi tevékenységekkel kapcsolatos minden döntés a Társaság vezetőségének kizárólagos hatáskörébe tartozik, amely saját belátása szerint dönt arról, hogy időnként, előzetes értesítéssel vagy előzetes értesítés nélkül, felülvizsgálja vagy módosítja-e ezt az irányelvet. A mindenkor aktuális Szabályzatot jelen weboldalon érheti el.

Amennyiben a jelen irányelv rendelkezései és a nemzeti jogszabályok vagy más helyi rendelkezések között ellentmondás lenne, az utóbbiak tekintendők irányadónak.

Amennyiben Ön elégedetlen az adatvédelmi és adatbiztonsági gyakorlatok bármelyikével, akkor a törvény szerint joga van jelezni a panaszait, amit a későbbiekben ismertetünk.

Fogalommeghatározások

Üzletfél: minden kereskedelmi fél, személy vagy szervezet, akivel/amellyel a Társaság – mint Ügyféllel vagy Beszállítóval – üzleti kapcsolatban áll.

Ügyfél: minden partner, személy vagy szervezet, akinek/amelynek a Társaság az üzleti tevékenysége részeként szolgáltatásokat nyújt.

Társaság: a TriGranit összes jogi entitása és működési egysége

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait összegyűjtik, tárolják vagy kezelik.

Törlés: a személyes adatok eltávolítása vagy törlése, ha az üzleti vállalkozás számára nem áll fenn tovább olyan jogos érdek, amely az adatkezelés folytatását indokolná.

GDPR: az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete

Munkatárs: alkalmazott, szerződéses munkavállaló, gyakornok, időszakos alkalmazott, tanácsadó, kölcsönzött munkaerő, és a Társaság személyi állományának minden más tagja, aki közvetlenül részt vesz a TriGranit üzleti tevékenységeiben.

Beszállító: minden kereskedelmi fél, személy vagy szervezet, aki/amely szolgáltatásokat nyújt a Társaság számára, annak üzleti tevékenysége részeként.

Harmadik fél: minden olyan személy, aki nem a TriGranit számára vagy képviseletében tevékenykedik vagy nyújt más tekintetben szolgáltatásokat, beleértve a jelentkezőket vagy a kérelmezőket, akik önkéntesen ránk bízzák a személyes adataikat.

Honlap felhasználók: minden személy, aki belép a TriGranit weboldalaira.

A személyes adatokat érintően gyakran ismételt kérdések

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az Öntől gyűjtött személyes adatok egyes elemei ahhoz szükségesek, hogy lehetővé tegyék számunkra az Ön vagy mások felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítését. A kérdéses személyes adatok típusától és az adatkezelés esetleges jogalapjától függően, ha Ön megtagadja felénk a kérdéses adatok átadását, akkor esetleg nem leszünk képesek teljesíteni a szerződéses kötelezettségeinket, vagy rendkívüli esetekben előfordulhat, hogy nem leszünk képesek Önnel további kapcsolatot fenntartani.

Ügyféladatok: Amennyiben Ön a TriGranit ügyfele, akkor információkat kell gyűjtenünk és felhasználnunk Önről és az Ön szervezeténél lévő bizonyos személyekről, mialatt szolgáltatásokat nyújtunk az Ön számára és/vagy tájékoztatjuk Önt a TriGranit által közzétett tartalomról, amely valószínűleg fontos vagy hasznos lehet az Ön számára.

Annak függvényében, hogy Ön milyen mélységben lép be és használja weboldalunkat, ezen esetben is gyűjtünk Önről bizonyos adatokat. 

Beszállítói adatok: A Beszállítókról nem gyűjtünk sok adatot, ezen adatgyűjtés célja, hogymeggyőződjünk a közöttünk fennálló üzleti viszony zökkenőmentes működéséről. Kapcsolattartási adatokat, pl. neveket, telefonszámokat és e-mail címeket gyűjthetünk az Ön szervezetén belül.

Annak függvényében, hogy Ön milyen mélységben lép be és használja weboldalunkat, ezen esetben is gyűjtünk Önről bizonyos adatokat.

Honlap felhasználói adatok: A honlapunk felhasználóiról korlátozott mennyiségben gyűjtünk adatokat, ezeket a honlapunk használati élményének javítására és a szolgáltatásaink menedzselésének elősegítésére használjuk. Ezek az arra vonatkozó információkat foglalják magukban, hogy Ön miként használja a honlapunkat, milyen gyakran lép be a honlapunkra, milyen típusú böngészőt használ, honnan érkezik a honlapunkra, milyen nyelvet választ a honlap megnézéséhez, és milyen időszakokban a leglátogatottabb a honlapunk.

Harmadik felek adatai: Elérhető állásajánlataink és álláskeresési folyamatinak részeként gyűjtünk olyan információkat, mint pl. az elérhetőségek, illetve a munkatapaszlattal, a szakmai háttérre és a képzetséggel kapcsolatos információk. Nem követeljük meg, de Ön önként más releváns információkat is átadhat a pályázata vagy megkeresése részeként. Tanácsosabbnak tartjuk, ha kerüli az érzékeny információk átadását.

Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?

Ügyféladatok: A személyes adatokat közvetlenül Öntől vagy korlátozott külső forrásokból (pl. online és offline média) gyűjtjük.

Akkor is automatikusan gyűjthetünk Önről adatokat, ha belép a honlapunkra, illetve elolvas egy tőlünk kapott e-mailt, vagy rákattint arra vagy ha Ön közvetlenül elküld nekünk bizonyos adatokat.

Beszállítói adatok: Az Önnel végzett munka során gyűjtünk Önről személyes adatokat.

Akkor is automatikusan gyűjthetünk Önről adatokat, ha belép a honlapunkra, illetve elolvas egy tőlünk kapott e-mailt, vagy rákattint arra vagy ha Ön közvetlenül elküld nekünk bizonyos adatokat.

Honlap felhasználói adatok: Sütik (ún. cookie-k) segítségével automatikusan adatokat gyűjtünk Önről, amikor felkeresi a honlapunkat.

Harmadik felek adatai: A személyes adatait közvetlenül Öntől gyűjtjük be, vagy azon álláskereső honlapokon vagy a közösségi médián keresztül, vagy más egyéb felületről, amit Ön választott.

Akkor is automatikusan gyűjthetünk Önről, vagy Ön átadhat nekünk bizonyos adatokat, ha belép a honlapunkra, illetve elolvas egy tőlünk kapott e-mailt, vagy rákattint arra.

Akkor is automatikusan gyűjthetünk Önről adatokat, ha belép a honlapunkra, illetve elolvas egy tőlünk kapott e-mailt, vagy rákattint arra vagy ha Ön közvetlenül elküld nekünk bizonyos adatokat.

Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?

Ügyféladatok: Az Ügyfelekkel kapcsolatos információk felhasználásának fő célját a köztünk lévő szerződéses megállapodások megfelelő teljesítésének biztosítása jelenti.

Beszállítói adatok: A Beszállítókkal kapcsolatos információk felhasználásának fő célját a köztünk lévő szerződéses megállapodások megfelelő teljesítésének biztosítása jelenti.

Honlap felhasználói adatok: Az Ön adatait honlapunk használati élményének javítása céljából használjuk fel.

Harmadik felek adatai: Az Ön adatait a toborzási tevékenységeinknél, illetve az adományozási és szponzorációs programok során használjuk fel.

A személyes adatok védelme

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy megtegyünk minden ésszerű és megfelelő lépést annak érdekében, hogy a birtokunkban lévő személyes adatait megvédjük a visszaéléstől, az elvesztéstől vagy a jogosulatlan hozzáféréstől. Ezt megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazásával valósítjuk meg a ránk bízott személyes adatok titkosságának és bizalmasságának garantálása érdekében.

Ha tudomására jut, vagy azt gyanítja, hogy a személyes adataival visszaéltek, vagy azok elvesztek, vagy azokhoz jogosulatlanul fértek hozzá, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket.

A személyes adatok megőrzése

A személyes adatokat a lehető legrövidebb ideig, és csak addig tároljuk, amíg azt az adott cél igényli. A megőrzési időszakok a következőképpen alakulnak:

 • Normál megőrzési idő az Ügyfelek, a Beszállítók és a Honlap felhasználók esetében legfeljebb két év. Amennyiben két éven át nincs Önnel tartalommal bíró kapcsolatunk, akkor töröljük a személyes adatait a nyilvántartásainkból és rendszereinkből, mert ennyi idő után nem valószínű, hogy az adatok jelentőséggel bírnak az eredeti gyűjtési cél szempontjából.
 • A Állásjelentkezők, Kérelmezők és más harmadik felek adatai esetében legfeljebb hat hónap a normál megőrzési idő.

A személyes adatok normál megőrzési ideje meghosszabbítható, amennyiben azt:

 • a vonatkozó jogszabály előírja,
 • a szerződéses kötelezettségek megkövetelik,
 • a rendőrség vagy más bűnüldöző szervek kérik

A „tartalommal bíró” hivatkozás alatt a közöttünk történő kommunikációt értjük, legyen az szóbeli, írásbeli vagy személyes. Ha Ön megkap, megnyit vagy elolvas egy általunk küldött e-mailt vagy más, digitális üzenetet, az nem számít tartalommal bíró kapcsolatnak, csak az, ha Ön elolvassa vagy közvetlenül válaszol.

Bár mi arra törekszünk, hogy az Ön személyes adatait véglegesen töröljék, ha azok elérik az őrzési időszak végét, vagy ha ennek elvégzésére jogszerű kérelmet kapunk Öntől, az adatai egy része továbbra is megmaradhat a rendszerben, például akkor, ha azok felülírásra várnak. A mi szempontunkból ezek az adatok használaton kívül vannak helyezve, ez azt jelenti, hogy bár azok továbbra is léteznek egy archív rendszerben, azok egyetlen operációs rendszerünk, eljárásunk vagy munkatársunk által sem férhetők hozzá közvetlenül.

Az érintett jogai

A GDPR egyik fő célja az, hogy megvédje és tisztázza az egyének adatvédelemmel kapcsolatos jogait. Ez azt jelenti, hogy Önt különféle jogok illetik meg a személyes adatait érintően, akkor is, ha azokat átadta nekünk. A továbbiakban ezeket ismertetjük részletesebben.

Ha e jogok bármelyikét gyakorolni szeretné, vagy vissza szeretné vonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását ott, ahol a személyes adatai kezelésének jogalapját a hozzájárulás jelenti, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk. A kapcsolat felvételére vonatkozó részletek megtalálhatók a TriGranit honlapján, valamint az 1. mellékletben.

Ha megkaptuk az értesítést, arra törekszünk, hogy a kérését indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül elintézzük, mely határidő a jogszabályok által számunkra biztosított lehetőségek szerint meghosszabbítható.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Önnel történő kommunikációról nyilvántartást vezethetünk az Ön által felvetett problémák megoldásának elősegítése érdekében.

Tiltakozáshoz való jog

Ez a jog lehetővé teszi, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha azt az alábbi okok valamelyikére hivatkozva végezzük:

 • jogos érdekeink,
 • direkt marketing anyagok küldése, és
 • tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból.

A fent említett „jogos érdekek” és a „direkt marketing” kategóriák minden valószínűség szerint a Honlapunk felhasználóira, az Ügyfeleinkre és a Bezállítóinkra érvényesek. Amennyiben az Ön tiltakozása az ellen szól, hogy a személyes adatait azért kezeljük, mert azokat az Ön jogos érdekei miatt ítéljük szükségesnek, akkor a tiltakozása szerint kell eljárnunk, és be kell szüntetnünk a kérdéses tevékenységet, kivéve, ha:

 • bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést illetően olyan jogos érdekkel rendelkezünk, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben, vagy
 • a személyes adatai kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Amennyiben a direkt marketing ellen tiltakozik, akkor kötelesek vagyunk a tiltakozása szerint eljárni, és be kell szüntetnünk ezt a tevékenységet.

Hozzájárulás visszavonási jog

Ha megkaptuk a hozzájárulást ahhoz, hogy bizonyos tevékenységek céljából kezeljük a személyes adatait, akkor ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és mi megszüntetjük a kérdéses tevékenység végzését, amihez korábban a hozzájárulását adta, kivéve, ha a megítélésünk szerint egy alternatív ok indokolttá teszi a személyes adatai e célból történő kezelésének folytatását, mely esetben tájékoztatjuk Önt erről a körülményről.

Hozzáférési jog

Ön bármikor kérheti tőlünk annak megerősítését, hogy milyen információkat őrzünk Önről, és kérheti tőlünk az ilyen információk módosítását, frissítését vagy törlését. Mi kérhetjük Önt a személyazonosságának igazolására, és további információkat kérhetünk a kérését érintően.

Ha hozzáférést biztosítunk az Önre vonatkozóan a birtokunkban lévő információkhoz, akkor ezért nem számítunk fel semmilyen díjat, kivéve, ha az Ön kérelme „egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó”. Ha az ilyen információkról további másolatokat kér, ésszerű adminisztrációs díjat számíthatunk fel, amennyiben azt a törvények lehetővé teszik.

Amennyiben arra a törvények lehetőséget nyújtanak, elutasíthatjuk a kérelmét. A kérelme elutasítása esetén mindig megindokoljuk a döntésünket. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a működési területünkön található bizonyos joghatóságoknál további helyi jogszabályi követelményeknek is eleget teszünk az érintettek hozzáférési kérelmeivel kapcsolatban, és az Ön kérelmét az ilyen jogszabályokkal összhangban is elutasíthatjuk.

Törlési jog

Ön jogosult kérni, hogy bizonyos körülmények között töröljük a személyes adatait. Alapesetben az információknak eleget kell tenniük a következő kritériumok valamelyikének:

 • a személyes adatokra már nincs szükség az adatgyűjtés és/vagy adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben,
 • Ön visszavonta a személyes adatai általunk történő kezeléshez korábban adott hozzájárulását, és nincs más érvényes jogalap arra, hogy az adatkezelést folytassuk,
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen, vagyis oly módon történt, ami nem felel meg a GDPR-nek,
 • az adatokat azért kell törölni, hogy az adatkezelői jogi kötelezettségeinknek eleget tehessünk, vagy
 • ha azért kezeljük az adatokat, mert azt a megítélésünk szerint a jogos érdekeink miatt kell végezni, és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és mi nem tudjuk bizonyítani, hogy jogos érdekünk fűződikaz adatkezelés folytatásához.

Csak a következő okok valamelyike esetén vagyunk jogosultak arra, hogy elutasítsuk az Ön kérelmének teljesítését:

 • a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása,
 • jogi kötelezettségnek való megfelelés, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt,
 • a népegészségügy területét érintő közérdekből,
 • archiválási, kutatási vagy statisztikai célból, vagy
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A jogos adattörlési kérelem teljesítésekor minden ésszerűen megvalósítható gyakorlati lépést megteszünk az adott személyes adatok törlése érdekében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a működési területünkön található bizonyos joghatóságoknál további helyi jogszabályi követelményeknek is eleget teszünk az érintettek törlési jogával kapcsolatban, és az Ön kérelmét az ilyen jogszabályokkal összhangban elutasíthatjuk.

Az adatkezelés korlátozási joga

Önnek jogában áll kérni azt, hogy bizonyos körülmények között korlátozzuk a személyes adatai kezelését. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban csak tárolhatjuk az adatait, de nem leszünk képesek semmilyen további adatkezelési tevékenységet végezni, amíg:

 • az itt ismertetett körülmények egyike el nem hárul,
 • Ön hozzájárulást nem ad, vagy
 • az adatkezelés folytatása jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, más egyének jogainak megvédése miatt, vagy fontos EU-s vagy tagállami közérdek miatt szükséges.

Ön a következő körülmények között jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésének korlátozását kérje tőlünk:

 • ha Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatai pontosságát – a személyes adatai kezelésének korlátozása arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • ha Ön a személyes adatainak a jogos érdekeink miatt történő kezelése ellen tiltakozik – kérheti az adatkezelés korlátozását arra az időtartamra, amíg meg nem állapítjuk, hogy az indokaink jogosak-e az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából
 • ha az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett azok kezelésének korlátozását kéri, vagy
 • már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak kezelésére, de Ön jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából kéri azt.

Amennyiben a személyes adatait harmadik felekkel is megosztjuk, tájékoztatjuk őket az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Értesítjük Önt, mielőtt a személyes adatainak kezelésére vonatkozó bármilyen korlátozás megszüntetésre kerülne.

A helyesbítéshez való jog

Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozóan nálunk őrzött pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését. Fontos, hogy az Önre vonatkozóan nálunk őrzött személyes információk pontosak és napra készek legyenek. Kérjük, tájékoztasson róla, ha az adatai őrzési ideje alatt megváltoznak a személyes információi.

Amennyiben a személyes adatait harmadik felekkel is megosztjuk, tájékoztatjuk őket a helyesbítésről, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Szükség esetén arról is tájékoztatjuk Önt, hogy mely harmadik felekkel közöltük a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.

Ahol a megítélésünk szerint indokolt lehet, hogy nem teszünk eleget a kérelmének, ott a döntés okát is ismertetjük.

Panasz benyújtási jog

Önnek az is jogában áll, hogy panaszt nyújtson be a helyi felügyeleti hatósághoz. Az elérhetőségeket lásd a 2. mellékletnél.

Az adatkezelés jogalapjai

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor lehetséges, ha arra vonatkozóan legalább egy jogalap fennáll.

Jogos érdekek

Kezelhetjük az Ön adatait, amennyiben az a Társaság követett jogos érdekből szükséges, kivéve, ha az ilyen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik.

Ennek alapján Önnek jogában áll, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a működési területünkön található bizonyos joghatóságoknál egyes esetekben eltérő jogszabályi alap lehet érvényes az adatkezelésre vonatkozóan.

Ügyféladatok: Annak biztosítása érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást tudjuk az Ön számára nyújtani, eltároljuk a személyes adatait. A megítélésünk szerint ez indokolt, és az Ön adatainak ilyen felhasználását szükségesnek tekintjük a jogos érdekeink szempontjából, hogy szervezetként a legjobb szolgáltatást nyújthassuk az Ön számára.

Beszállítói adatok: Az Ön szervezetén belüli egyének személyes adatait az Ön, mint az egyik Beszállítónk által nyújtott szolgáltatások teljesülésének elősegítése céljából felhasználjuk és tároljuk. Az ilyen tevékenységeket szükségesnek tekintjük a szolgáltatások használójának fennálló jogos érdekeink keretein belül.

Honlap felhasználói adatok: Az Ön adatait a honlap használati élményének javítása céljából használjuk fel.

Harmadik fél adatok: Felhasználjuk és tároljuk a jelentkezők által az állásokra való pályázási vagy az álláskeresési eljárás során átadott információk részét képező személyes adatokat. Ezt indokoltnak tekintjük a szervezeti szintű toborzási és személyzeti igények kielégítésével kapcsolatos jogos érdekeink szempontjából. Azonkívül olyan természetes személyek személyes adatait is felhasználjuk és tároljuk, akik részt vesznek az eseményeinken. A megítélésünk szerint ez indokolt a marketing igényeink szervezeti szintű kielégítésével kapcsolatos jogos érdekeink szempontjából.

Hozzájárulás

Bizonyos körülmények között meg kell szereznünk az Ön hozzájárulását ahhoz, hogy egyes tevékenységekhez kapcsolódóan kezelhessük a személyes adatait.

Hozzájárulást jelent az érintett akaratának minden olyan önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kifejezése, amellyel nyilatkozat vagy egyértelmű megerősítő cselekedet útján egyértelmű hozzájárulását adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Egyszerűbben fogalmazva, ez azt jelenti, hogy:

 • Önnek önkéntesen kell megadnia nekünk a hozzájárulását, anélkül, hogy mi bármilyen jellegű nyomást gyakorolunk Önre,
 • Önnek tisztában kell lennie azzal, mihez adja a hozzájárulását, ezért gondoskodunk róla, hogy elegendő információval szolgáljunk az Ön számára,
 • Önnek szabadon kell rendelkeznie arról, hogy mely adatkezelési tevékenységekhez járul hozzá, és melyekhez nem, vagy
 • Önnek pozitív és megerősítő cselekedettel kell hozzájárulást adnia – mi például elhelyezünk egy jelölőnégyzetet, amelyet Önnek kell bejelölnie, így ez a követelmény konkrétan és egyértelműen teljesül.

Nyilvántartást vezetünk az ily módon adott hozzájárulásokról. Önnek jogában áll visszavonni a hozzájárulását.

Amikor Ön írásos vagy elektronikus formában átadja az Önt érintő információkat, beleértve a szakmai önéletrajzát, a kísérőlevelét, a pályázatát, a kérelmét vagy bármilyen más további információt, önként beleegyezését és hozzájárulását adja az Önt érintő információk összegyűjtésére és kezelésére, a személyes adatait is beleértve.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a működési területünkön található bizonyos joghatóságoknál további helyi jogszabályi követelményeknek is eleget teszünk a marketing anyagok fogadásához való hozzájárulással kapcsolatban.

Jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme

Időnként szükségessé válhat számunkra, hogy személyes adatokat, és adott esetben és a helyi törvényekkel és előírásokkal összhangban, érzékeny személyes adatokat kezeljünk a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódóan. A GDPR akkor engedi meg ezt, ha erre a jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt van szükség, vagy minden olyan esetben, amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el.

Ez akkor fordulhat elő, ha a jogi eljárásokhoz kapcsolódóan jogi tanácsokat kell kérnünk, vagy a törvény bizonyos információk megőrzését vagy nyilvánosságra hozását írja elő a jogi eljárás részeként.

1. melléklet

2. melléklet

Hivatkozások

Hatálybalépés ideje: 2018. május

Utolsó felülvizsgálat ideje: új irányelv

A felülvizsgálat tervezett ideje: 2019. szeptember

Irányelv tulajdonos: Jogi osztály

Készítette: Hevér Kristóf

Jóváhagyta: Török Árpád

 

[ninja_form id=4]

Contact us

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.