Polityka ochrony danych osobowych

 

English

Magyar

Polski

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Treść

Wprowadzenie

Często zadawane pytania związane z danymi osobowymi

Przechowywanie danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Wprowadzenie

Cel

Celem polityki ochrony danych osobowych jest przedstawienie tego, w jaki sposób firma TriGranit postępuje z Pana(Pani) danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy mamy z sobą kontakt regularny lub okazjonalny, czy świadczymy Państwu usługi lub to my korzystamy z Państwa usług, lub jest Pan (Pani) jedynie gościem na naszej stronie internetowej.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych opisuje, w jaki sposób pozyskujemy, wykorzystujemy i administrujemy Pana (Pani) danymi osobowymi oraz w jaki sposób wypełniamy nasze obowiązki prawne wobec Państwa. Pana (Pani) życie prywatne jest dla nas bardzo ważne i jesteśmy zaangażowani w ochronę i zabezpieczenie Państwa praw do ochrony danych osobowych.

Zakres obowiązywania

Niniejsza polityka obowiązuje wszystkie działające jednostki Spółki, w naszej sieci międzynarodowej w każdym z zainteresowanych krajów. Każdy z krajów nieco inaczej podchodzi do ochrony danych osobowych, i dlatego z tą polityka wiążą się procedury specyficzne dla danego kraju. Umożliwia to nam zapewnienie tego, aby spełnić wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, niezależnie od tego gdzie się Państwo znajdują.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych obejmuje naszych Klientów, Dostawców i innych Partnerów Handlowych, jak również użytkowników naszej strony internetowej oraz danych osobowych Stron Trzecich, z którymi nawiązaliśmy kontakt.

Jeżeli jest Pan (Pani) pracownikiem firmy TriGranit, to nie jest Pan (Pani) objęty(a) działaniem niniejszej polityki, a zastosowanie ma polityka ochrony danych osobowych zawarta w podręczniku dla pracowników zatrudnionych.

Regulacje

Wszelkie decyzje związane z ochroną danych osobowych oraz z związana z tym działalność należą do wyłącznych kompetencji zarządu Spółki, który wedle własnego uznania podejmuje decyzję o tym, aby co pewien czas, za uprzednim powiadomieniem lub z jego pominięciem zrewidować lub zmienić zasady tej polityki.

Jeżeli wystąpiłaby sprzeczność pomiędzy postanowieniami tej polityki i przepisami prawa narodowego lub innymi lokalnymi regulacjami, to miarodajne będą te ostatnie.

Jeżeli jest Pan (Pani) niezadowolony(a) z którejkolwiek ze stosowanych praktyk dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, to zgodnie z prawem może Pan (Pani) zgłosić skargę, co zostanie przedstawione a dalszej części tego dokumentu.

Definicje pojęć

Kontrahenci: wszyscy partnerzy handlowi, osoby lub organizacje, a którymi Spółka – jako z Klientem lub Dostawcą – jest w kontakcie handlowym.

Klient: każda kupująca osoba lub organizacja, dla której Spółka świadczy usługi w ramach swojej działalności handlowej.

Spółka: wszystkie podmioty prawne i jednostki prowadzące działalność firmy TriGranit Group

Osoba zainteresowana: osoba fizyczne, której dane osobowe są pozyskiwane, przechowywane i przetwarzane.

Kasowanie: usunięcie lub skasowanie danych osobowych, jeżeli dla przedsięwzięcia handlowego ustała przyczyna o charakterze wymuszającym, która uzasadniałaby kontynuację dalszego przetwarzania danych.

GDPR/RODO: Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych

Pracownik: osoba zatrudniona, podwykonawca, instruktor, pracownik zatrudniony czasowo, doradca, wydzierżawiona siła robocza, oraz każda inna osoba personelu Spółki, która bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w działalności handlowej firmy TriGranit.

Dostawca: każdy partner handlowy, osoba lub organizacja, świadczące usługi dla Spółki w ramach prowadzonej przez nią działalności handlowej.

Strona Trzecia: każda taka osoba nie działająca lub nie świadcząca usługi na rzecz firmy TriGranit lub w jej imieniu, włączając w to aplikantów lub składających prośby, którzy samodzielnie powierzają nam swoje dane osobowe.

Użytkownicy strony internetowej: każda osoba wchodząca na stronę internetowa firmy TriGranit.

Często zadawane pytania związane z danymi osobowymi

Jakie dane osobowe zbieramy?

Poszczególne elementy danych osobowych pozyskiwanych o Pana (Pani) osobie są potrzebne do tego, aby umożliwić nam wywiązanie się z naszych kontraktowych obowiązków wobec Pana (Pani) lub innych osób. W zależności od typu wspomnianych danych osobowych lub podstawy prawnej przetwarzania danych, jeżeli odmówi Pan (Pani) przekazania nam wspomnianych danych, to ewentualnie możemy nie być zdolni wypełnić naszych obowiązków kontraktowych, lub w nadzwyczajnych przypadkach może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie utrzymać z Panem (Panią) dalszego kontaktu.

Dane klientów: jeżeli jest Pan (Pani) klientem firmy TriGranit, to by móc świadczyć dla Pana (Pani) usługi musimy pozyskać i wykorzystać informacje o Panu (Pani) oraz o pewnych osobach w Państwa organizacji i/lub poinformujemy Pana (Panią) o treściach opublikowanych przez firmę TriGranit, co może być dla Pana (Pani) ważne i pożyteczne.

Pewne informacje o Panu (Pani) zbieramy również wtedy, kiedy Pan (Pani) wejdzie na nasza stronę internetową.

Dane dostawców: O naszych Dostawcach zbieramy niewiele danych, po prostu musimy się przekonać o niezakłóconym działaniu naszego kontaktu handlowego.

Możemy pozyskiwać dane kontaktowe, np. nazwiska, numery telefonów, adresy e mail w osobach w remach Pana (Pani) organizacji.

Pewne informacje o Panu (Pani) zbieramy również wtedy, kiedy Pan (Pani) wejdzie na nasza stronę internetową.

Dane Użytkowników strony internetowej: O użytkownikach naszej strony internetowej zbieramy dane w ograniczonym zakresie, wykorzystujemy je do poprawy wrażeń użytkowych strony oraz do wsparcia zarządzania naszymi usługami. Zawierają one informacje dotyczące tego, w jaki sposób Pan (Pani) korzystają z naszej strony internetowej, jak często wchodzą na nią, jakiej używają Państwo przeglądarki, skąd wchodzą na stronę, jaki język wybierają Państwo do przeglądania strony, i ile razy nasza strona okazała się być najbardziej popularną.

Dane stron trzecich: W trakcie procesów rekrutacyjnych  zbieramy takie informacje, jak np. dane kontaktowe, praktyka zawodowa, kariera zawodowa lub informacje dotyczące wykształcenia. Nie wymagamy tego, ale może  Pan (Pani) samodzielnie podać inne informacje na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Zalecamy, aby unikali Państwo przekazania informacji wrażliwych.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?

Dane Klientów: Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Pana (Pani) lub z ograniczonych źródeł zewnętrznych (np., media online i offline).

Pewne dane o Panu (Pani) możemy zbierać automatycznie również wtedy, kiedy wejdą Państwo na naszą stronę internetową, lub przeczytają otrzymanego od nas e maila, lub klikną na niego.

Dane Dostawców: W trakcie pracy z Panem (Panią) zbieramy dane osobowe o Panu (Pani).

Pewne dane o Panu (Pani) możemy zbierać automatycznie również wtedy, kiedy wejdą Państwo na naszą stronę internetową, lub przeczytają otrzymanego od nas e maila, lub klikną na niego.

Dane użytkowników strony internetowej: Kiedy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, to automatycznie zbieramy dane o Panu (Pani) przy pomocy ciasteczek (tzw. cookie).

Dane stron trzecich: Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Pana (Pani), za pośrednictwem internetowych giełd pracy oraz mediów społecznościowych, lub w inny wybrany przez Państwa sposób.

Pewne dane o Panu (Pani) możemy zbierać automatycznie również wtedy, kiedy wejdą Państwo na naszą stronę internetową, lub przeczytają otrzymanego od nas e maila, lub klikną na niego.

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Dane Klientów: Głównym celem wykorzystania informacji związanych z naszymi Klientami jest zapewnienie odpowiedniej realizacji porozumień z zawartych pomiędzy nami kontraktów.

Dane Dostawców: Głównym celem wykorzystania informacji związanych z naszymi Dostawcami jest zapewnienie odpowiedniej realizacji porozumień z zawartych pomiędzy nami kontraktów.

Dane użytkowników strony internetowej: Państwa dane wykorzystujemy do poprawy wrażeń użytkowych naszej strony internetowej.

Dane stron trzecich: Państwa dane wykorzystujemy w działalności rekrutacyjnej oraz w trakcie postępowań donacyjnych i dobroczynnych.

Ochrona danych osobowych

Zobowiązujemy się podjąć wszelkie rozsądne i odpowiednie kroki, aby znajdujące się w naszym posiadaniu Państwa dane osobowe ochronić przed nadużyciami, utratą lub nieuprawnionym dostępem. Realizujemy to za pomocą zastosowania szeregu odpowiednich zarządzeń technicznych i organizacyjnych w interesie zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności powierzonych nam danych osobowych.

Jeżeli dowiedzą się Państwo lub podejrzewają, że dokonano nadużycia wobec Państwa danych osobowych, lub że zostały utracone lub doszło wobec nich do nieuprawnionego dostępu, to prosimy aby nas o tym fakcie niezwłocznie poinformować.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy w możliwie najkrótszym czasie i tylko do czasu, kiedy wymaga tego dany cel. Okresy przechowywania kształtują się następująco:

 • W przypadku Klientów, Dostawców i Użytkowników strony internetowej normalny okres przechowywania to co najwyżej dwa lata. Jeżeli przez okres dwóch lat nie mamy z Państwem aktywnego kontaktu, to kasujemy Państwa dane osobowe z naszych ewidencji i systemów, ponieważ po upływie takiego czasu jest mało prawdopodobne, aby te dane miały jeszcze znaczenie zgodnie z pierwotnym celem.
 • W przypadku danych osobowych aplikantów, składających prośby i innych stron trzecich normalny okres przechowywania to co najwyżej sześć miesięcy.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony, jeżeli:

 • wymaga tego odpowiedni przepis prawa,
 • wymagają tego zobowiązania kontraktowe,
 • proszą o to policja lub inne organy ścigania przestępstw.

Określenie „aktywny kontakt” oznacza komunikacje pomiędzy stronami, czy to słowną, pisemną lub osobistą. Jeżeli Pan (Pani) otrzyma, otworzy lub przeczyta wysłany przez nas e mail lub inna wiadomość elektroniczną, to nie oznacza to jeszcze aktywnego kontaktu, będzie on aktywny wtedy, kiedy kliknie Pan (Pani) na link lub bezpośrednio odpowie.

Pomimo tego, że staramy się aby po upływie okresu przechowania lub na Państwa wyraźną prośbę ostatecznie skasować Państwa dane osobowe, to fizycznie część tych danych w dalszym ciągu pozostanie na nośnikach danych w systemie, np. czekając na nadpisanie. Z naszego punktu widzenia te dane są już wyłączone z użytkowania, co oznacza, że co prawda istnieją jeszcze w systemie archiwizacji, ale żaden z naszych systemów operacyjnych, ani procedur, ani pracownik nie mają do nich bezpośredniego dostępu.

Prawa osoby zainteresowanej

jednym z głównych celów rozporządzenia GDPR/RODO jest to, aby ochronić i wyjaśnić prawa osób fizycznych związane z ich danymi osobowymi. Oznacza to, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych macie państwo różne prawa, nawet w przypadku, kiedy przekazali Państwo nam te dane. W dalszej części prezentujemy te prawa bardziej szczegółowo.

Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z tych praw lub wycofać swoja zgodę daną na przetwarzanie tych danych tam, gdzie podstawę prawną do ich przetwarzania stanowi wyrażenie zgody, to prosimy o nawiązanie kontaktu z nami. Szczegóły nawiązania kontaktu znajdują się na stronie internetowej firmy TriGranit oraz w załączniku nr 1.

Po otrzymaniu takiego wniosku dołożymy starań, aby załatwić prośbę bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, termin ten może zostać wydłużony w ramach możliwości danych nam przez prawo.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że prowadzimy ewidencję utrzymywanego z Państwem kontaktu w celu wsparcia rozwiązania zgłaszanych z Państwa strony problemów.

Prawo protestu

To prawo umożliwia, aby mogli Państwo protestować przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które prowadzimy z jednej z poniższych przyczyn:

 • nasze uprawnione interesy,
 • wysyłanie materiałów marketingu bezpośredniego, oraz
 • prowadzenie badań naukowych lub historycznych lub zbieranie danych statystycznych.

Wspomniane powyżej kategorie „uprawnionych interesów” oraz „marketingu bezpośredniego” z dużym prawdopodobieństwem dotyczą Użytkowników naszej strony internetowej, naszych Klientów i naszych Dostawców. Jeżeli Państwa protest skierowany jest przeciwko temu, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ uznaliśmy, że jest to konieczne w Pana (Pani) uprawnionym interesie, to musimy postąpić zgodnie z Państwa protestem i zaprzestać kwestionowanej działalności, za wyjątkiem przypadków, kiedy:

 • możemy udowodnić, ze w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych mamy taką przymusową podstawę prawną, która ma pierwszeństwo przed Państwa interesem, lub
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest potrzebne dla złożenia, egzekwowania lub ochrony roszczeń prawnych.

Jeżeli protest dotyczy marketingu bezpośredniego, to mamy obowiązek postąpić zgodnie z Państwa protestem i zaprzestać kwestionowanej działalności.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli otrzymaliśmy zgodę na to, aby dla określonych celów przetwarzać Państwa dane osobowe, to taka zgodę mogą Państwo w dowolnym czasie wycofać, a my zaprzestaniemy kwestionowanej działalności, do której uprzednio uzyskaliśmy Państwa zgodę, za wyjątkiem przypadku, kiedy w naszej ocenie alternatywna przyczyna uzasadnia dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu, a w takim przypadku poinformujemy Państwa o tej okoliczności.

Prawo dostępu

W dowolnym czasie mogą Państwo poprosić nas o potwierdzenie tego, jakie dane osobowe przechowujemy, oraz o zmianę, aktualizacje lub skasowanie tych danych. My możemy poprosić Pana (Panią) o wylegitymowanie się oraz o podanie dalszych informacji związanych z Państwa prośbą.

Jeżeli zapewniamy Państwu dostęp do Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu, to nie pobieramy z tego tytułu żadnej opłaty, za wyjątkiem, kiedy Państwa prośba jest „jednoznacznie bezpodstawna lub przesadna”. Jeżeli Prosicie Państwo o wiele kopii takich informacji, to naliczamy rozsądną opłatę administracyjną, jeżeli przepisy prawa na to zezwalają.

Jeżeli prawo daje nam taką możliwość, to możemy prośbę odrzucić. W przypadku odrzucenia prośby w każdym przypadku uzasadniamy naszą decyzję. Zwracamy Państwa uwagę na to, że u niektórych organów prawa na obszarze naszej działalności spełniamy wymagania dodatkowych lokalnych przepisów prawa w odniesieniu do wniosków o dostęp do danych osobowych, i możemy odrzucić Państwa wniosek w zgodzie z takimi przepisami prawa.

Prawo do skasowania danych osobowych

Mają Państwo prawo prosić o to, aby w pewnych okolicznościach skasować państwa dane osobowe. Na ogół informacje powinny spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne w odniesieniu do pierwotnego celu ich pozyskania i/lub przetwarzania,
 • wycofali Państwo swoją uprzednią zgodę daną na przetwarzanie u nas Państwa danych osobowych i nie ma innej ważnej podstawy prawnej dla dalszego ich przetwarzania,
 • przetwarzanie danych osobowych odbywało się bezprawnie, czyli w sposób niezgodny z rozporządzeniem GDPR/RODO,
 • dane osobowe należy skasować, aby spełnić wymagania prawne dotyczące administratora danych osobowych, lub
 • jeżeli przetwarzamy dane osobowe, ponieważ w naszej ocenie należy to robić w naszym uprawnionym interesie, ale Państwo protestują przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, a my nie potrafimy udowodnić, że mamy podstawę prawną mającą pierwszeństwo do kontynuacji przetwarzania danych osobowych.

Prawo do odrzucenia spełnienia Państwa prośby mamy jedynie w przypadku zaistnienia niżej wyszczególnionych przyczyn:

 • skorzystanie z prawa do wolności słowa i uzyskiwania informacji,
 • zachowanie zgodności z przepisami prawa, lub realizacja zadania w interesie publicznym lub egzekwowanie uprawnień organów władzy,
 • interes publiczny z zakresu zdrowia publicznego,
 • realizacja celów archiwizacji, badań naukowych lub statystycznych, lub
 • egzekwowanie lub ochrona roszczeń prawnych.

W trakcie realizacji uprawnionej prośby o skasowanie danych osobowych poczynimy wszelkie dające się racjonalnie zastosować kroki w interesie skasowania przedmiotowych danych osobowych.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że u niektórych organów prawa na obszarze naszej działalności spełniamy wymagania dodatkowych lokalnych przepisów prawa w odniesieniu do prawa osób zainteresowanych do kasowania danych osobowych, i możemy odrzucić Państwa wniosek w zgodzie z takimi przepisami prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo prosić o to, abyśmy w określonych okolicznościach ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. Oznacza to, że dalej jedynie przechowujemy te dane, i nie możemy wykonywać czynności ich przetwarzania do czasu, kiedy:

 • Jedna z tutaj opisanych okoliczności zaniknie,
 • Pan (Pani) udzieli zgody, lub
 • dalsze przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne do złożenia, egzekwowania lub ochrony roszczeń prawnych z powodu obrony praw innych osób, lub z powodu ważnego interesu publicznego UE lub krajów członkowskich.

W niżej wymienionych okolicznościach mają Państwo prawo prosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • jeżeli kwestionują Państwo dokładność przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych – ograniczenie dotyczy okresu czasu, który potrzebujemy do weryfikacji dokładności danych osobowych,
 • jeżeli protestują Państwo przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych z uwagi na nasz uprawniony interes – mogą Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania na czas potrzebny do stwierdzenia, czy Państwa powody w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych są uzasadnione prawnie,
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest bezprawne, ale w miejsce skasowania danych osobowych Państwo proszą o ograniczenie ich przetwarzania, lub
 • już nie mamy potrzeby przetwarzania Państwa danych osobowych, ale proszą Państwo o to w celu złożenia, egzekwowania lub ochrony Państwa roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe przekażemy również stronie trzeciej, to poinformujemy ja o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy nie będzie to możliwe lub kiedy wymagałoby to nieproporcjonalnie dużych wysiłków.

Poinformujemy Państwa, zanim nastąpi jakiekolwiek zakończenie ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych.

Prawo do korekty danych osobowych

Maja Państwo prawo prosić o korektę przechowywanych u nas i dotyczących Państwa danych osobowych. To ważne, aby przechowywane u nas i dotyczące Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy nas poinformować, jeżeli w okresie ich przechowywania dane osobowe uległy zmianie.

Jeżeli Państwa dane osobowe przekażemy również stronie trzeciej, to poinformujemy ja o korekcie danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy nie będzie to możliwe lub kiedy wymagałoby to nieproporcjonalnie dużych wysiłków. W razie potrzeby poinformujemy Państwa również o tym, której stronie trzeciej przekazaliśmy niedokładne lub niekompletne dane osobowe.

Tam, gdzie w naszej ocenie będzie to uzasadnione, że nie spełnimy Państwa prośby, to w takim przypadku przedstawimy powody naszej decyzji.

Prawo do złożenia skargi

Mają Państwo również prawo, aby złożyć skargę do lokalnych władz nadzorczych. Dane kontaktowe znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy w odniesieniu do niego zaistnieje przynajmniej jedna podstawa prawna.

Uprawniony interes

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli jest to konieczne z powodu uprawnionego interesu Spółki, za wyjątkiem przypadku, kiedy Państwa interesy, prawa podstawowe i wolność osobista wymagają ochrony danych osobowych, i mają pierwszeństwo przed takim interesem.

Na tej podstawie Maja Państwo prawo, aby protestować przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że u niektórych organów prawa na obszarze naszej działalności w poszczególnych przypadkach w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych mogą obowiązywać odmienne podstawy prawne.

Dane osobowe Klientów: W celu zapewnienia świadczenia Państwu możliwie najlepszych usług rejestrujemy Państwa dane osobowe. W naszej ocenie jest to uzasadnione i takie wykorzystanie Państwa danych uważamy za konieczne z punktu widzenia naszych uprawnionych interesów, abyśmy jako organizacja mogli świadczyć Państwu najlepsze usługi.

Dane osobowe Dostawców: W ramach Państwa organizacji wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe osób w celu wsparcia odbioru usług świadczonych przez Państwo jako Dostawcę. Taką działalność uważamy za konieczną w ramach naszych uprawnionych interesów jako odbiorcy usług.

Dane osobowe użytkowników strony internetowej: Państwa dane osobowe wykorzystujemy do poprawy wrażeń użytkowych naszej strony internetowej.

Dane osobowe strony trzeciej: Wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe stanowiące część informacji przekazywanych nam przez aplikantów w trakcie postępowań rekrutacyjnych i poszukiwania pracy. Uważamy to za uzasadnione z punktu widzenia naszych uprawnionych interesów związanych z rekrutacja prowadzoną na poziomie organizacyjnym oraz z zaspokojeniem wymogów personalnych. Poza tym wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe osób biorących udział w naszych imprezach. W naszej ocenie jest to konieczne z punktu widzenia naszych uprawnionych interesów związanych z zaspokojeniem wymagań marketingowych na poziomie organizacyjnym.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W pewnych okolicznościach musimy uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem poszczególnych działalności.

Zgodę oznacza każde takie konkretne, jednoznaczne wyrażenie wolnej i nieprzymuszonej woli osoby zainteresowanej, oparte na przekazanej informacji, w ramach której drogą oświadczenia woli lub jednoznacznego działania udziela ona zgody na przetwarzanie dotyczących jej osoby danych osobowych.

Formułując to w prostszy sposób oznacza to, że:

 • Pan (Pani) musi udzielić nam dobrowolnej zgody bez wywierania przez nas jakiegokolwiek nacisku na Pana (Panią),
 • Muszą być Państwo świadomi tego, do czego udzielają swojej zgody, i dlatego dołożyliśmy starań, aby przekazać Państwu wystarczająca ilość informacji,
 • Muszą Państwo swobodnie zadysponować co do tego, na jakie przetwarzanie danych osobowych udzielają zgody, a na jakie nie, lub
 • Musicie Państwo udzielić zgody poprzez pozytywne działanie potwierdzające – na przykład umieścimy kwadracik do zaznaczenia, a Państwo muszą go zaznaczyć, i w taki sposób ten wymóg zostanie spełniony konkretnie i jednoznacznie.

Prowadzimy ewidencję o zgodach udzielonych w taki sposób. Państwo z kolei mają prawo do wycofania udzielonej zgody.

Kiedy Pan (Pani) przekazuje w formie pisemnej lub elektronicznej informacje dotyczące Państwa osoby, włączając w to zawodowy życiorys, list motywacyjny, aplikację na konkurs, prośbę lub dowolne inne informacje, to dobrowolnie udziela zgody na pozyskiwanie i przetwarzanie informacji dotyczącej Państwa osoby, włączając w to również dane osobowe.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że u niektórych organów prawa na obszarze naszej działalności spełniamy wymagania dodatkowych lokalnych przepisów prawa w odniesieniu do udzielania zgody na przyjmowanie materiałów marketingowych.

Składanie, egzekwowanie lub ochrona roszczeń prawnych

Co pewien czas może być dla nas konieczne, aby w danych przypadkach w zgodzie z miejscowym prawem i przepisami przetwarzać wrażliwe dane osobowe w związku ze składaniem, egzekwowaniem lub ochroną roszczeń prawnych. Rozporządzenie GDPR/RODO zezwala na to w takim przypadku, kiedy jest to konieczne z powodu składania, egzekwowania lub ochrony roszczeń prawnych, lub w każdym takim przypadku, kiedy sądy procedują w zakresie zadań wymierzania sprawiedliwości.

Zdarza się to w takim przypadku, kiedy w związku z procedurą prawną musimy prosić o poradę prawną, lub kiedy prawo nakazuje zachowanie lub ujawnienie pewnych informacji w ramach procedury prawnej.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Przywołane dokumenty

Data wejścia w życie: maj 2018 roku Data ostatniej aktualizacji: nowa polityka
Planowana data kolejnej aktualizacji: wrzesień 2019 roku Właściciel polityki: Wydział prawny
Sporządził: Kristóf Hevér Zatwierdził: Árpád Török

————————————————————————-

Wprowadzenie

Cel

Celem polityki ochrony danych osobowych jest przedstawienie tego, w jaki sposób firma TriGranit postępuje z Pana(Pani) danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy mamy z sobą kontakt regularny lub okazjonalny, czy świadczymy Państwu usługi lub to my korzystamy z Państwa usług, lub jest Pan (Pani) jedynie gościem na naszej stronie internetowej.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych opisuje, w jaki sposób pozyskujemy, wykorzystujemy i administrujemy Pana (Pani) danymi osobowymi oraz w jaki sposób wypełniamy nasze obowiązki prawne wobec Państwa. Pana (Pani) życie prywatne jest dla nas bardzo ważne i jesteśmy zaangażowani w ochronę i zabezpieczenie Państwa praw do ochrony danych osobowych.

Zakres obowiązywania

Niniejsza polityka obowiązuje wszystkie działające jednostki Spółki, w naszej sieci międzynarodowej w każdym z zainteresowanych krajów. Każdy z krajów nieco inaczej podchodzi do ochrony danych osobowych, i dlatego z tą polityka wiążą się procedury specyficzne dla danego kraju. Umożliwia to nam zapewnienie tego, aby spełnić wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, niezależnie od tego gdzie się Państwo znajdują.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych obejmuje naszych Klientów, Dostawców i innych Partnerów Handlowych, jak również użytkowników naszej strony internetowej oraz danych osobowych Stron Trzecich, z którymi nawiązaliśmy kontakt.

Jeżeli jest Pan (Pani) pracownikiem firmy TriGranit, to nie jest Pan (Pani) objęty(a) działaniem niniejszej polityki, a zastosowanie ma polityka ochrony danych osobowych zawarta w podręczniku dla pracowników zatrudnionych.

Regulacje

Wszelkie decyzje związane z ochroną danych osobowych oraz z związana z tym działalność należą do wyłącznych kompetencji zarządu Spółki, który wedle własnego uznania podejmuje decyzję o tym, aby co pewien czas, za uprzednim powiadomieniem lub z jego pominięciem zrewidować lub zmienić zasady tej polityki.

Jeżeli wystąpiłaby sprzeczność pomiędzy postanowieniami tej polityki i przepisami prawa narodowego lub innymi lokalnymi regulacjami, to miarodajne będą te ostatnie.

Jeżeli jest Pan (Pani) niezadowolony(a) z którejkolwiek ze stosowanych praktyk dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, to zgodnie z prawem może Pan (Pani) zgłosić skargę, co zostanie przedstawione a dalszej części tego dokumentu.

Definicje pojęć

Kontrahenci: wszyscy partnerzy handlowi, osoby lub organizacje, a którymi Spółka – jako z Klientem lub Dostawcą – jest w kontakcie handlowym.

Klient: każda kupująca osoba lub organizacja, dla której Spółka świadczy usługi w ramach swojej działalności handlowej.

Spółka: wszystkie podmioty prawne i jednostki prowadzące działalność firmy TriGranit Group

Osoba zainteresowana: osoba fizyczne, której dane osobowe są pozyskiwane, przechowywane i przetwarzane.

Kasowanie: usunięcie lub skasowanie danych osobowych, jeżeli dla przedsięwzięcia handlowego ustała przyczyna o charakterze wymuszającym, która uzasadniałaby kontynuację dalszego przetwarzania danych.

GDPR/RODO: Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych

Pracownik: osoba zatrudniona, podwykonawca, instruktor, pracownik zatrudniony czasowo, doradca, wydzierżawiona siła robocza, oraz każda inna osoba personelu Spółki, która bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w działalności handlowej firmy TriGranit.

Dostawca: każdy partner handlowy, osoba lub organizacja, świadczące usługi dla Spółki w ramach prowadzonej przez nią działalności handlowej.

Strona Trzecia: każda taka osoba nie działająca lub nie świadcząca usługi na rzecz firmy TriGranit lub w jej imieniu, włączając w to aplikantów lub składających prośby, którzy samodzielnie powierzają nam swoje dane osobowe.

Użytkownicy strony internetowej: każda osoba wchodząca na stronę internetowa firmy TriGranit.

Często zadawane pytania związane z danymi osobowymi

Jakie dane osobowe zbieramy?

Poszczególne elementy danych osobowych pozyskiwanych o Pana (Pani) osobie są potrzebne do tego, aby umożliwić nam wywiązanie się z naszych kontraktowych obowiązków wobec Pana (Pani) lub innych osób. W zależności od typu wspomnianych danych osobowych lub podstawy prawnej przetwarzania danych, jeżeli odmówi Pan (Pani) przekazania nam wspomnianych danych, to ewentualnie możemy nie być zdolni wypełnić naszych obowiązków kontraktowych, lub w nadzwyczajnych przypadkach może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie utrzymać z Panem (Panią) dalszego kontaktu.

Dane klientów: jeżeli jest Pan (Pani) klientem firmy TriGranit, to by móc świadczyć dla Pana (Pani) usługi musimy pozyskać i wykorzystać informacje o Panu (Pani) oraz o pewnych osobach w Państwa organizacji i/lub poinformujemy Pana (Panią) o treściach opublikowanych przez firmę TriGranit, co może być dla Pana (Pani) ważne i pożyteczne.

Pewne informacje o Panu (Pani) zbieramy również wtedy, kiedy Pan (Pani) wejdzie na nasza stronę internetową.

Dane dostawców: O naszych Dostawcach zbieramy niewiele danych, po prostu musimy się przekonać o niezakłóconym działaniu naszego kontaktu handlowego.

Możemy pozyskiwać dane kontaktowe, np. nazwiska, numery telefonów, adresy e mail w osobach w remach Pana (Pani) organizacji.

Pewne informacje o Panu (Pani) zbieramy również wtedy, kiedy Pan (Pani) wejdzie na nasza stronę internetową.

Dane Użytkowników strony internetowej: O użytkownikach naszej strony internetowej zbieramy dane w ograniczonym zakresie, wykorzystujemy je do poprawy wrażeń użytkowych strony oraz do wsparcia zarządzania naszymi usługami. Zawierają one informacje dotyczące tego, w jaki sposób Pan (Pani) korzystają z naszej strony internetowej, jak często wchodzą na nią, jakiej używają Państwo przeglądarki, skąd wchodzą na stronę, jaki język wybierają Państwo do przeglądania strony, i ile razy nasza strona okazała się być najbardziej popularną.

Dane stron trzecich: W trakcie procesów rekrutacyjnych  zbieramy takie informacje, jak np. dane kontaktowe, praktyka zawodowa, kariera zawodowa lub informacje dotyczące wykształcenia. Nie wymagamy tego, ale może  Pan (Pani) samodzielnie podać inne informacje na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Zalecamy, aby unikali Państwo przekazania informacji wrażliwych.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?

Dane Klientów: Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Pana (Pani) lub z ograniczonych źródeł zewnętrznych (np., media online i offline).

Pewne dane o Panu (Pani) możemy zbierać automatycznie również wtedy, kiedy wejdą Państwo na naszą stronę internetową, lub przeczytają otrzymanego od nas e maila, lub klikną na niego.

Dane Dostawców: W trakcie pracy z Panem (Panią) zbieramy dane osobowe o Panu (Pani).

Pewne dane o Panu (Pani) możemy zbierać automatycznie również wtedy, kiedy wejdą Państwo na naszą stronę internetową, lub przeczytają otrzymanego od nas e maila, lub klikną na niego.

Dane użytkowników strony internetowej: Kiedy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, to automatycznie zbieramy dane o Panu (Pani) przy pomocy ciasteczek (tzw. cookie).

Dane stron trzecich: Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Pana (Pani), za pośrednictwem internetowych giełd pracy oraz mediów społecznościowych, lub w inny wybrany przez Państwa sposób.

Pewne dane o Panu (Pani) możemy zbierać automatycznie również wtedy, kiedy wejdą Państwo na naszą stronę internetową, lub przeczytają otrzymanego od nas e maila, lub klikną na niego.

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Dane Klientów: Głównym celem wykorzystania informacji związanych z naszymi Klientami jest zapewnienie odpowiedniej realizacji porozumień z zawartych pomiędzy nami kontraktów.

Dane Dostawców: Głównym celem wykorzystania informacji związanych z naszymi Dostawcami jest zapewnienie odpowiedniej realizacji porozumień z zawartych pomiędzy nami kontraktów.

Dane użytkowników strony internetowej: Państwa dane wykorzystujemy do poprawy wrażeń użytkowych naszej strony internetowej.

Dane stron trzecich: Państwa dane wykorzystujemy w działalności rekrutacyjnej oraz w trakcie postępowań donacyjnych i dobroczynnych.

Ochrona danych osobowych

Zobowiązujemy się podjąć wszelkie rozsądne i odpowiednie kroki, aby znajdujące się w naszym posiadaniu Państwa dane osobowe ochronić przed nadużyciami, utratą lub nieuprawnionym dostępem. Realizujemy to za pomocą zastosowania szeregu odpowiednich zarządzeń technicznych i organizacyjnych w interesie zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności powierzonych nam danych osobowych.

Jeżeli dowiedzą się Państwo lub podejrzewają, że dokonano nadużycia wobec Państwa danych osobowych, lub że zostały utracone lub doszło wobec nich do nieuprawnionego dostępu, to prosimy aby nas o tym fakcie niezwłocznie poinformować.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy w możliwie najkrótszym czasie i tylko do czasu, kiedy wymaga tego dany cel. Okresy przechowywania kształtują się następująco:

 • W przypadku Klientów, Dostawców i Użytkowników strony internetowej normalny okres przechowywania to co najwyżej dwa lata. Jeżeli przez okres dwóch lat nie mamy z Państwem aktywnego kontaktu, to kasujemy Państwa dane osobowe z naszych ewidencji i systemów, ponieważ po upływie takiego czasu jest mało prawdopodobne, aby te dane miały jeszcze znaczenie zgodnie z pierwotnym celem.
 • W przypadku danych osobowych aplikantów, składających prośby i innych stron trzecich normalny okres przechowywania to co najwyżej sześć miesięcy.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony, jeżeli:

 • wymaga tego odpowiedni przepis prawa,
 • wymagają tego zobowiązania kontraktowe,
 • proszą o to policja lub inne organy ścigania przestępstw.

Określenie „aktywny kontakt” oznacza komunikacje pomiędzy stronami, czy to słowną, pisemną lub osobistą. Jeżeli Pan (Pani) otrzyma, otworzy lub przeczyta wysłany przez nas e mail lub inna wiadomość elektroniczną, to nie oznacza to jeszcze aktywnego kontaktu, będzie on aktywny wtedy, kiedy kliknie Pan (Pani) na link lub bezpośrednio odpowie.

Pomimo tego, że staramy się aby po upływie okresu przechowania lub na Państwa wyraźną prośbę ostatecznie skasować Państwa dane osobowe, to fizycznie część tych danych w dalszym ciągu pozostanie na nośnikach danych w systemie, np. czekając na nadpisanie. Z naszego punktu widzenia te dane są już wyłączone z użytkowania, co oznacza, że co prawda istnieją jeszcze w systemie archiwizacji, ale żaden z naszych systemów operacyjnych, ani procedur, ani pracownik nie mają do nich bezpośredniego dostępu.

Prawa osoby zainteresowanej

jednym z głównych celów rozporządzenia GDPR/RODO jest to, aby ochronić i wyjaśnić prawa osób fizycznych związane z ich danymi osobowymi. Oznacza to, że w odniesieniu do Państwa danych osobowych macie państwo różne prawa, nawet w przypadku, kiedy przekazali Państwo nam te dane. W dalszej części prezentujemy te prawa bardziej szczegółowo.

Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z tych praw lub wycofać swoja zgodę daną na przetwarzanie tych danych tam, gdzie podstawę prawną do ich przetwarzania stanowi wyrażenie zgody, to prosimy o nawiązanie kontaktu z nami. Szczegóły nawiązania kontaktu znajdują się na stronie internetowej firmy TriGranit oraz w załączniku nr 1.

Po otrzymaniu takiego wniosku dołożymy starań, aby załatwić prośbę bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, termin ten może zostać wydłużony w ramach możliwości danych nam przez prawo.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że prowadzimy ewidencję utrzymywanego z Państwem kontaktu w celu wsparcia rozwiązania zgłaszanych z Państwa strony problemów.

Prawo protestu

To prawo umożliwia, aby mogli Państwo protestować przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które prowadzimy z jednej z poniższych przyczyn:

 • nasze uprawnione interesy,
 • wysyłanie materiałów marketingu bezpośredniego, oraz
 • prowadzenie badań naukowych lub historycznych lub zbieranie danych statystycznych.

Wspomniane powyżej kategorie „uprawnionych interesów” oraz „marketingu bezpośredniego” z dużym prawdopodobieństwem dotyczą Użytkowników naszej strony internetowej, naszych Klientów i naszych Dostawców. Jeżeli Państwa protest skierowany jest przeciwko temu, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ uznaliśmy, że jest to konieczne w Pana (Pani) uprawnionym interesie, to musimy postąpić zgodnie z Państwa protestem i zaprzestać kwestionowanej działalności, za wyjątkiem przypadków, kiedy:

 • możemy udowodnić, ze w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych mamy taką przymusową podstawę prawną, która ma pierwszeństwo przed Państwa interesem, lub
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest potrzebne dla złożenia, egzekwowania lub ochrony roszczeń prawnych.

Jeżeli protest dotyczy marketingu bezpośredniego, to mamy obowiązek postąpić zgodnie z Państwa protestem i zaprzestać kwestionowanej działalności.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli otrzymaliśmy zgodę na to, aby dla określonych celów przetwarzać Państwa dane osobowe, to taka zgodę mogą Państwo w dowolnym czasie wycofać, a my zaprzestaniemy kwestionowanej działalności, do której uprzednio uzyskaliśmy Państwa zgodę, za wyjątkiem przypadku, kiedy w naszej ocenie alternatywna przyczyna uzasadnia dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu, a w takim przypadku poinformujemy Państwa o tej okoliczności.

Prawo dostępu

W dowolnym czasie mogą Państwo poprosić nas o potwierdzenie tego, jakie dane osobowe przechowujemy, oraz o zmianę, aktualizacje lub skasowanie tych danych. My możemy poprosić Pana (Panią) o wylegitymowanie się oraz o podanie dalszych informacji związanych z Państwa prośbą.

Jeżeli zapewniamy Państwu dostęp do Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu, to nie pobieramy z tego tytułu żadnej opłaty, za wyjątkiem, kiedy Państwa prośba jest „jednoznacznie bezpodstawna lub przesadna”. Jeżeli Prosicie Państwo o wiele kopii takich informacji, to naliczamy rozsądną opłatę administracyjną, jeżeli przepisy prawa na to zezwalają.

Jeżeli prawo daje nam taką możliwość, to możemy prośbę odrzucić. W przypadku odrzucenia prośby w każdym przypadku uzasadniamy naszą decyzję. Zwracamy Państwa uwagę na to, że u niektórych organów prawa na obszarze naszej działalności spełniamy wymagania dodatkowych lokalnych przepisów prawa w odniesieniu do wniosków o dostęp do danych osobowych, i możemy odrzucić Państwa wniosek w zgodzie z takimi przepisami prawa.

Prawo do skasowania danych osobowych

Mają Państwo prawo prosić o to, aby w pewnych okolicznościach skasować państwa dane osobowe. Na ogół informacje powinny spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne w odniesieniu do pierwotnego celu ich pozyskania i/lub przetwarzania,
 • wycofali Państwo swoją uprzednią zgodę daną na przetwarzanie u nas Państwa danych osobowych i nie ma innej ważnej podstawy prawnej dla dalszego ich przetwarzania,
 • przetwarzanie danych osobowych odbywało się bezprawnie, czyli w sposób niezgodny z rozporządzeniem GDPR/RODO,
 • dane osobowe należy skasować, aby spełnić wymagania prawne dotyczące administratora danych osobowych, lub
 • jeżeli przetwarzamy dane osobowe, ponieważ w naszej ocenie należy to robić w naszym uprawnionym interesie, ale Państwo protestują przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, a my nie potrafimy udowodnić, że mamy podstawę prawną mającą pierwszeństwo do kontynuacji przetwarzania danych osobowych.

Prawo do odrzucenia spełnienia Państwa prośby mamy jedynie w przypadku zaistnienia niżej wyszczególnionych przyczyn:

 • skorzystanie z prawa do wolności słowa i uzyskiwania informacji,
 • zachowanie zgodności z przepisami prawa, lub realizacja zadania w interesie publicznym lub egzekwowanie uprawnień organów władzy,
 • interes publiczny z zakresu zdrowia publicznego,
 • realizacja celów archiwizacji, badań naukowych lub statystycznych, lub
 • egzekwowanie lub ochrona roszczeń prawnych.

W trakcie realizacji uprawnionej prośby o skasowanie danych osobowych poczynimy wszelkie dające się racjonalnie zastosować kroki w interesie skasowania przedmiotowych danych osobowych.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że u niektórych organów prawa na obszarze naszej działalności spełniamy wymagania dodatkowych lokalnych przepisów prawa w odniesieniu do prawa osób zainteresowanych do kasowania danych osobowych, i możemy odrzucić Państwa wniosek w zgodzie z takimi przepisami prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo prosić o to, abyśmy w określonych okolicznościach ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. Oznacza to, że dalej jedynie przechowujemy te dane, i nie możemy wykonywać czynności ich przetwarzania do czasu, kiedy:

 • Jedna z tutaj opisanych okoliczności zaniknie,
 • Pan (Pani) udzieli zgody, lub
 • dalsze przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne do złożenia, egzekwowania lub ochrony roszczeń prawnych z powodu obrony praw innych osób, lub z powodu ważnego interesu publicznego UE lub krajów członkowskich.

W niżej wymienionych okolicznościach mają Państwo prawo prosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • jeżeli kwestionują Państwo dokładność przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych – ograniczenie dotyczy okresu czasu, który potrzebujemy do weryfikacji dokładności danych osobowych,
 • jeżeli protestują Państwo przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych z uwagi na nasz uprawniony interes – mogą Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania na czas potrzebny do stwierdzenia, czy Państwa powody w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych są uzasadnione prawnie,
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest bezprawne, ale w miejsce skasowania danych osobowych Państwo proszą o ograniczenie ich przetwarzania, lub
 • już nie mamy potrzeby przetwarzania Państwa danych osobowych, ale proszą Państwo o to w celu złożenia, egzekwowania lub ochrony Państwa roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe przekażemy również stronie trzeciej, to poinformujemy ja o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy nie będzie to możliwe lub kiedy wymagałoby to nieproporcjonalnie dużych wysiłków.

Poinformujemy Państwa, zanim nastąpi jakiekolwiek zakończenie ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych.

Prawo do korekty danych osobowych

Maja Państwo prawo prosić o korektę przechowywanych u nas i dotyczących Państwa danych osobowych. To ważne, aby przechowywane u nas i dotyczące Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy nas poinformować, jeżeli w okresie ich przechowywania dane osobowe uległy zmianie.

Jeżeli Państwa dane osobowe przekażemy również stronie trzeciej, to poinformujemy ja o korekcie danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy nie będzie to możliwe lub kiedy wymagałoby to nieproporcjonalnie dużych wysiłków. W razie potrzeby poinformujemy Państwa również o tym, której stronie trzeciej przekazaliśmy niedokładne lub niekompletne dane osobowe.

Tam, gdzie w naszej ocenie będzie to uzasadnione, że nie spełnimy Państwa prośby, to w takim przypadku przedstawimy powody naszej decyzji.

Prawo do złożenia skargi

Mają Państwo również prawo, aby złożyć skargę do lokalnych władz nadzorczych. Dane kontaktowe znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy w odniesieniu do niego zaistnieje przynajmniej jedna podstawa prawna.

Uprawniony interes

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli jest to konieczne z powodu uprawnionego interesu Spółki, za wyjątkiem przypadku, kiedy Państwa interesy, prawa podstawowe i wolność osobista wymagają ochrony danych osobowych, i mają pierwszeństwo przed takim interesem.

Na tej podstawie Maja Państwo prawo, aby protestować przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że u niektórych organów prawa na obszarze naszej działalności w poszczególnych przypadkach w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych mogą obowiązywać odmienne podstawy prawne.

Dane osobowe Klientów: W celu zapewnienia świadczenia Państwu możliwie najlepszych usług rejestrujemy Państwa dane osobowe. W naszej ocenie jest to uzasadnione i takie wykorzystanie Państwa danych uważamy za konieczne z punktu widzenia naszych uprawnionych interesów, abyśmy jako organizacja mogli świadczyć Państwu najlepsze usługi.

Dane osobowe Dostawców: W ramach Państwa organizacji wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe osób w celu wsparcia odbioru usług świadczonych przez Państwo jako Dostawcę. Taką działalność uważamy za konieczną w ramach naszych uprawnionych interesów jako odbiorcy usług.

Dane osobowe użytkowników strony internetowej: Państwa dane osobowe wykorzystujemy do poprawy wrażeń użytkowych naszej strony internetowej.

Dane osobowe strony trzeciej: Wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe stanowiące część informacji przekazywanych nam przez aplikantów w trakcie postępowań rekrutacyjnych i poszukiwania pracy. Uważamy to za uzasadnione z punktu widzenia naszych uprawnionych interesów związanych z rekrutacja prowadzoną na poziomie organizacyjnym oraz z zaspokojeniem wymogów personalnych. Poza tym wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe osób biorących udział w naszych imprezach. W naszej ocenie jest to konieczne z punktu widzenia naszych uprawnionych interesów związanych z zaspokojeniem wymagań marketingowych na poziomie organizacyjnym.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W pewnych okolicznościach musimy uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem poszczególnych działalności.

Zgodę oznacza każde takie konkretne, jednoznaczne wyrażenie wolnej i nieprzymuszonej woli osoby zainteresowanej, oparte na przekazanej informacji, w ramach której drogą oświadczenia woli lub jednoznacznego działania udziela ona zgody na przetwarzanie dotyczących jej osoby danych osobowych.

Formułując to w prostszy sposób oznacza to, że:

 • Pan (Pani) musi udzielić nam dobrowolnej zgody bez wywierania przez nas jakiegokolwiek nacisku na Pana (Panią),
 • Muszą być Państwo świadomi tego, do czego udzielają swojej zgody, i dlatego dołożyliśmy starań, aby przekazać Państwu wystarczająca ilość informacji,
 • Muszą Państwo swobodnie zadysponować co do tego, na jakie przetwarzanie danych osobowych udzielają zgody, a na jakie nie, lub
 • Musicie Państwo udzielić zgody poprzez pozytywne działanie potwierdzające – na przykład umieścimy kwadracik do zaznaczenia, a Państwo muszą go zaznaczyć, i w taki sposób ten wymóg zostanie spełniony konkretnie i jednoznacznie.

Prowadzimy ewidencję o zgodach udzielonych w taki sposób. Państwo z kolei mają prawo do wycofania udzielonej zgody.

Kiedy Pan (Pani) przekazuje w formie pisemnej lub elektronicznej informacje dotyczące Państwa osoby, włączając w to zawodowy życiorys, list motywacyjny, aplikację na konkurs, prośbę lub dowolne inne informacje, to dobrowolnie udziela zgody na pozyskiwanie i przetwarzanie informacji dotyczącej Państwa osoby, włączając w to również dane osobowe.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że u niektórych organów prawa na obszarze naszej działalności spełniamy wymagania dodatkowych lokalnych przepisów prawa w odniesieniu do udzielania zgody na przyjmowanie materiałów marketingowych.

Składanie, egzekwowanie lub ochrona roszczeń prawnych

Co pewien czas może być dla nas konieczne, aby w danych przypadkach w zgodzie z miejscowym prawem i przepisami przetwarzać wrażliwe dane osobowe w związku ze składaniem, egzekwowaniem lub ochroną roszczeń prawnych. Rozporządzenie GDPR/RODO zezwala na to w takim przypadku, kiedy jest to konieczne z powodu składania, egzekwowania lub ochrony roszczeń prawnych, lub w każdym takim przypadku, kiedy sądy procedują w zakresie zadań wymierzania sprawiedliwości.

Zdarza się to w takim przypadku, kiedy w związku z procedurą prawną musimy prosić o poradę prawną, lub kiedy prawo nakazuje zachowanie lub ujawnienie pewnych informacji w ramach procedury prawnej.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Przywołane dokumenty

Data wejścia w życie: maj 2018 roku

Data ostatniej aktualizacji: nowa polityka

Planowana data kolejnej aktualizacji: wrzesień 2019 roku

Właściciel polityki: Wydział prawny

Sporządził: Kristóf Hevér

Zatwierdził: Árpád Török

 

[ninja_form id=4]

Contact us

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.